مراقبتهای بعد از سفید کردن

رعایت بهداشت کامل (مسواک ، نخ دندان، دهان شویه) عدم مصرف دخانیات ، استفاده از کیت های سفید کننده خانگی که توسط دندانپزشک توصیه می شود.
همیشه سفید کننده های خانگی، مکمل سفید کردن در مطب می باشد.

محل قرارگیری: مراقبت های بعد از درمان مراقبتهای بعد از سفید کردن